Privaatsustingimused

Privaatsustingimused

Kaitseme oma klientide privaatsust ning sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsustingimuste põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist, säilitamist ja kustutamist. Antud privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rahvatervise Akadeemia OÜ veebilehel https://rahvatervis.ee (edaspidi veebileht).

MÕISTED

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Näiteks nimi, e-posti aadress, telefoninumber, isikukood.

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja ja koolitusel osaleja (edaspidi klient) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, dokumenteerimine,  struktureerimine, parandamine, kasutamine, säilitamine, edastamine või kustutamine.

Klient on isik, kes külastab veebilehte, tarbib teenuseid või edastab Rahvatervise Akadeemia OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks uudiste lugemine, teenuste tellimine, koolitusele registreerumine või e-posti teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Rahvatervise Akadeemia OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

ISIKUANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

Rahvatervise Akadeemia OÜ lähtub isikuandmete kogumisel ja töötlemisel põhimõtetest, et:

 • isikuandmeid kogutakse seaduslikul teel;
 • töödeldavad isikuandmed on ajakohased ja täielikud;
 • isikuandmete kaitseks on rakendatud teabeturbe meetmed;
 • isikuandmeid kogutakse üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks;
 • isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks;
 • kliendile võimaldatakse tema andmetele juurdepääs ja vajadusel nende parandamine.

Rahvatervise Akadeemia OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kliendi isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • nimi ja e-posti aadress – kliendi liitumisel meililistiga, kontaktivormi täitmisel, e-kirja saatmisel või postituse kommenteerimisel;
 • telefoninumber – kliendi poolt infopäringu tegemisel;
 • aadress- koolituse registreerumisvormi täitmisel või dokumentide esitamisel teenuse osutamiseks vajaliku lepingu sõlmimiseks;
 • isikukood- koolituse registreerumisvormi täitmisel tunnistuse vormistamiseks;
 • ettevõtte/asutuse (koolituse eest tasuja/tellija) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress)- koolituse registreerumisvormi täitmisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli abil. Kui klient ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saab ta igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Kontaktandmed on vajalikud infopäringule vastamiseks, koolituslepingu sõlmimiseks, koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks ning isikukood on vajalik tunnistuse või tõendi vormistamiseks.

Õppetegevuses ja täienduskoolitustel osalejate isikuandmete kogumise (nimi, isikukood, sugu, kontaktandmed, haridus jm) ja töötlemise (õppetegevusega seotud andmed) eesmärgiks on õppetegevuse läbiviimine. Isikuandmeid küsitakse tulenevalt “Täiskasvanute koolituse seadusest” ja “Täienduskoolituse standardist”. Andmeid saadakse isiku enda poolt esitatud dokumentidest/andmetest, isikuga seotud dokumentidest (diplomid, tunnistused jm), infosüsteemidest (ÕIS), riiklikest andmekogudest (EHIS) ning registritest (eesti.ee).

Veebilehte kasutades annab klient nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Rahvatervise Akadeemia OÜ eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse parimast praktikast, kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest.

Isikuandmete töötlemisega tegelevad vaid selleks volitatud (tööülesannetest lähtuvalt) töötajad.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Rahvatervise Akadeemia OÜ kasutab isikuandmeid:

 • kliendile teenuse osutamiseks, näiteks kliendiga suhtlemiseks, hinnapakkumise tegemiseks, koolituspakkumise tegemiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, tunnistuse või tõendi vormistamiseks, arvete edastamiseks;
 • kliendi e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, koolitustest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kliendi eelneval nõusolekul.

Rahvatervise Akadeemia OÜ kasutab veebilehe külastatavuse statistikat veebilehe kliendikogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Rahvatervise Akadeemia OÜ kontaktibaasis olles võime töödelda kliendi nime ja e-posti aadressi või telefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google). Turunduskommunikatsiooni saatmise eesmärgiks on säilitada kliendiga ärialast suhet.

E-postile saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda kliendi suhtluse kohta infot, näiteks kas klient avas e-kirja, millistele linkidele ta vajutas, milliseid seadmeid ta selle jaoks kasutas ning millised on nende tehnilised omadused.

Uutele klientidele saadame uudiskirju ainult juhul, kui nad on end ise registreerinud uudiskirja saajaks meie kodulehel oleva vormi kaudu või täitnud uudiskirja saajate registreerumislehe. Uudiskirja saamisest saab igal ajahetkel loobuda, vajutades uudiskirja jaluses olevat nuppu “unsubscribe” või kirjutades oma soovist e-postile info@rahvatervis.ee.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE 

Kolmas isik on Rahvatervise Akadeemia OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Rahvatervise Akadeemia OÜ kliendile teenuseid.

Rahvatervise Akadeemia OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,
 • raamatupidamistarkvara kasutamist ja raamatupidamisteenust.

Kui koolitusel osaleja ja arve maksja on erinevad isikud, siis edastame vajadusel maksjale info koolitusel osalenu kohta.

Isiku nõusolekuta võib andmeid edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (nt kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, va juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitusel/seminaril/konverentsil osalemine).

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

Rahvatervise Akadeemia OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Meililistis olevat e-posti aadressi aga seni, kuni klient avaldab soovi see sealt eemaldada.

Meie poolt väljastatud tõendite ja tunnistuste andmeid säilitame Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt soovitatud tähtaja ehk seni kuni täienduskoolitusasutus tegutseb. Selle alusel on võimalik koolitusel osalenul endale vajadusel tellida tunnistuse või tõendi duplikaat.

Rahvatervise Akadeemia OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Veebilehe külastamise või koolitusele registreerumise käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni. Kasutame tööks unikaalse parooliga ligipääsetavaid arvuteid ja tööalaseks suhtluseks usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuvaid e-posti aadresse. Samuti on unikaalse parooliga kaitstud  raamatupidamisprogramm ja erinevad pilveteenuses hoitavad failid, mis võivad sisaldada meie klientide isikuandmeid.

Meie ettevõttes on töölepinguga töötajatel ja ka teiste lepinguvormide alusel töötavatel töötajatel lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.

KÜPSISED

Rahvatervise Akadeemia OÜ veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kliendikogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui veebilehitseja seadistustes on lubatud küpsised. Kui nendega ei nõustuta, siis võivad mõned veebilehe funktsioonid olla piiratud.

Klient loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Küpsiste kasutamise piiramiseks saab klient teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele ja saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta;
 • nõuda isikuandmetega tutvumist, nende parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist (kui ei ole vastuolus õigusaktidega);
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • tagasi võtta nõusolek enda isikuandmete kasutamiseks (nt turunduslikel eesmärkidel).

Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, nt teenuse osutamiseks. Kui klient kuulub Rahvatervise Akadeemia OÜ meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad või kättesaadavad, tuleks meile esitada isikut tuvastada võimaldaval moel taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kliendil saata e-posti aadressile info@rahvatervis.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Kui Klient usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Rahvatervise Akadeemia OÜ esindaja poole aadressil info@rahvatervis.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

Rahvatervise Akadeemia OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@rahvatervis.ee.

 

Kehtiv alates 25.05.2021

 

Scroll to Top