Kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Rahvatervise Akadeemia OÜ (registrikood 12420977) poolt asutatud koolitusasutus Rahvatervise Akadeemia (edaspidi kool), korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust.

1.2. Kool lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist, koolitaja käsiraamatust ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda avatusest, aususest, abivalmidusest ja väärtuspõhisest suhtest.

1.4. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

2.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ning Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud õppekava koostamise juhendmaterjalidest.

2.2. Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

2.2.1. õppekava nimetus;

2.2.2. õppekavarühm;

2.2.3. õpiväljundid;

2.2.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

2.2.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;

2.2.6. õppe sisu;

2.2.7. õppekeskkonna kirjeldus;

2.2.8. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;

2.2.9. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud konkreetsed õppematerjalid;

2.2.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku koolitajate kvalifikatsiooni, õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

2.3. Kooli poolt läbiviidavate koolituste õppekavad avalikustatakse kodulehel.

2.4. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest.

 

3. Koolitajate kvaliteedi tagamine

3.1. Kooli poolt kaasatud koolitajad peavad omama kõrgharidust ja/või töökogemust õpetataval erialal, mida nad on võimelised tõestama ja soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutset.

3.2. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal ning tehakse parendusettepanekud.

 

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

4.1. Kõik kursused avaldatakse kooli kodulehel enne kursuse algust.

4.2. Koolituse jooksul luuakse võimalikult õppimist toetav keskkond, samuti püütakse grupid komplekteerida sarnaste õpivajaduste alusel.

4.3. Gruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

4.4. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumi asukoht, einestusvõimalused jne.

4.5. Koolitused viiakse läbi Rahvatervise Akadeemia või renditud õppeklassides.  Kasutatavad ruumid vastavad tervisekaitse nõuetele ja ruumides on tagatud DATA-projektori olemasolu.

4.6. Sõltuvalt kursusest võib teatud kursusel osalemiseks vajalik olla sülearvuti olemasolu.

4.7. Võimalusel valmistatakse igaks kursuseks ette õppematerjal paberkandjal ja/või vajadusel elektroonilisel andmekandjal.

4.8. Kõigile osalejatele tagatakse võimalus einestamiseks ja kohvipausiks.

4.9. Koolitusel osalejatele tagatakse internetiühenduse kasutamise võimalus.

 

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumine

5.1. Kool palub peale iga koolitust osalejatelt tagasisidet ja parendusettepanekuid.

5.2. Tagasisidet küsitakse kirjalikult paberkandjal või elektroonsel kujul.

5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolituse tellijale ja koolitajatele.

5.4. Koolituse korraldamise eest vastutav töötaja analüüsib saadud tagasisidet ning vajadusel kõrvaldatakse väljatoodud puudused järgmiseks koolituseks.

Scroll to Top