Õppekorralduse alused

1. Sisseastumine

1.1 Kooli sisseastumiseks on vaja täita vastavasisuline registreerimisvorm, mis on iga õppekava juures toodud veebilingina või saata e-mail aadressil siret@rahvatervis.ee.

1.2. Registreerumiseks vajalik info: õppija nimi, asutuse/ettevõtte nimi, ettevõtte/asutuse juriidilline aadress, telefoninumber, osaleja e-posti aadress, isikukood.

1.3. Peale registreerumist saadetakse nädala jooksul registreerumise kinnitus õppija  e-posti aadressile.

1.4. Suuremahuliste koolituste puhul võib täiendavalt olla vajalik saata motivatsioonikiri ja CV.

1.5. Koolil on õigus läbi viia vestlus, selgitamaks välja huvilise sobivust soovitud erialal õppima asumiseks või kui kursusele soovijate arv on suurem, kui vastu võtta võimalik.

1.6. Kooli sisseastumistingimused on toodud iga õppekava juures eraldi. Üldtingimusteks on kesk- või kõrghariduse omamine ja tähtaegne õppemaksu (arvete) tasumine.

1.7. Toitumis- ja terviseteraapia õppes osalejatega sõlmitakse koolitusleping.

 

2. Koolituste kestvus

2.1. Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (ak), kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Kursused viiakse läbi kinnitatud õppekava alusel.

2.2. Koolituse õppeperiood kestab vastavalt kooli poolt kinnitatud tunniplaanile ja ajakavale. Kool teavitab õpilasi kursuse toimumise kuupäevade, programmi järjekorra või koolitaja muutuse osas.

2.3. Koolil on õigus teha koolitusplaanis, ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti teel. Kuupäevade muutusest teavitatakse õppijat vähemalt kuu aega ette ning õppetöö toimumise kuupäevade muutmine kooskõlastatakse kogu kursusega.

 

3. Õppemaksu tasumise kord

3.1. Õppemaksu tasub koolitusel osaleja vastavalt koolituse maksumusele ja/või maksegraafikule, Rahvatervise Akadeemia OÜ poolt esitatud arve alusel arvel märgitud tähtajaks.

3.2. Õppemaksu laekumine on koolitusel osalemise aluseks. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.3. Koolil on õigus koolitusele mitte lubada osalejat, kes ei ole koolitustasu tähtajaks tasunud.

3.4. Kokkuleppel kooli juhiga on võimalik tasuda õppemaksu osade kaupa. Kuumaksete korral sõlmitakse õppija ja kooli vahel maksegraafik.

3.5. Puudutud tundide maksumust õppijaga ei tasaarveldata. Puudutud õppeained tuleb esimesel võimalusel järgi teha või õppida.

 

4. Koolitusest loobumine

4.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusel osaleda, siis on võimalik koolitusel osaleda järgmise koolituse ajal. Kui see ei ole võimalik, siis toimub tasutud koolituse tasu tagastamine järgmistel tingimustel:

4.2. Õppemaks tagastatakse täies mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette rohkem kui 7 päeva enne koolituse toimumist.

4.3. Õppemaks tagastatakse 50% mahus, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest ette 2-7 päeva.

4.4. Õppemaksu ei tagastata, kui osaleja teatab koolitusel mitteosalemisest 1 päev enne koolituse toimumist või jääb ette teatamata koolitusele tulemata.

4.5. Koolituslepingu ennetähtaegse lõpetamise avaldus tuleb koolile esitada üks kuu enne lepingu lõpetamist. Mõjuvate ja tõendatud põhjuste korral tagastatakse õppemaks vaid läbimata jäänud õppeainete eest, alates koolituslepingu lõppemise kuupäevast.

4.6. Kuumaksete korral juba tasutud õppemaksu osa ei tagastata, kui õppija ei ole esitanud koolituslepingu ennetähtaegse lõpetamise avaldust enne järgmise kuu arve väljastamist.

4.7. Kui koolituse juures on märgitud sissemaks kursusel osalemiseks, siis sissemaksu puhul on tegemist tagastamatu koolituse korralduskuluga ja seda tagasi ei maksta.

4.8. Õppemaksu teemalised vaidlused lahendatakse suulise või kirjaliku läbirääkimise teel ettevõtte esindaja ja koolitusel osaleja vahel.

 

5. Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

5.1. Koolil on õigus koolituse gruppi mitte avada või algusaega edasi lükata, kui on registreerunud kavandatavast grupi suurusest vähem inimesi. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel.

5.2. Koolituse ärajäämisel kantakse koolitustasu soovi korral üle mõnele teisele koolitusele või makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses.

 

6. Soodustused

6.1. Rahvatervise Akadeemia OÜ poolt korraldatavatel koolitustel osalev eraisik saab näidata tasutud koolitustasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20%. Antud soodustuse saamiseks palume koolitusel osalejat Rahvatervise Akadeemiale sellest teada anda. Seejärel edastame Maksu- ja Tolliametile nõutavad andmed (nimi ja isikukood) eraisikule tulumaksu tagastamiseks.

 

7. Kooli lõpetamine

7.1. Lühikursustel osalenud või osaliselt pika õppeprogrammi tundides osalenud saavad vastavasisulise tõendi.

7.2. Koolituse lõputunnistus väljastatakse nendele õppijatele, kes on osalenud vähemalt 75% koolituse loengutel, kõigil seminaridel, sooritanud arvestused, eksamid, kodutööd ning lõputöö vähemalt rahuldaval tasemel ja tasunud kogu koolituse eest.

7.3. Kui õppija puudub mõnest õppeainest rohkem kui 25%, tuleb läbida vastava teema kohta arvestus või läbida õppeaine tagantjärele mõne teise kursusega koos.

7.4. Lõputöö tuleb esitada tähtajaks, vähemalt nädal enne selle ettekandmist viimasel koolituspäeval. Lõputöö lubatakse kaitsmisele, kui see on hinnatud vähemalt “rahuldavaks”.

Scroll to Top